Coğrafya 20 Soru – Cevap ile Kendinizi Test Edin

KPSS, ALES ve Üniversite sınavlarına hazırlananlar için paylaştığımız ders notları ve testlere devam ediyoruz. Bu yazımızda 20 soru ile genel Coğrafya bilgimizi sınayacağız. 20’de kaç yaptığınızı lütfen yorum kısmında paylaşın ?başarılar

1. Nüfus piramitlerinin en tepesinde hangi yaş grubu yer alır?
A) Gençler B) En yaşlı insanlar C) Orta yaşlı insanlar D) Bebek ve çocuklar

2. Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde 21. yüzyılda iyice belirecek olan en önemli nüfus sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfusta yaşlı insan oranının yükselmesi B) Kentsel nüfus oranının yükselmesi
C) Kişi başına düşen gelirin azalması D) Nüfusun kıyı kentlerinde yoğunlaşması

3. Aşağıdaki illerden hangisi Doğu Anadolu Projesi kapsamı dışındadır?
A) Kars B) Ağrı C) Erzincan D) Gazi Antep

4. I II III IV
Haritada taranarak verilen alanlardan hangisi GAP’ın uygulandığı yerdir?
A) I B) II C) III D) IV

5. Bosna-Hersek Cumhuriyeti, hangi devletin 1992 de parçalanması sonucu kurulmuştur?
A) Yugoslavya B) Macaristan C) Çekoslovakya D) Sovyetler Birliği

6. Aşağıdaki yerlerin hangisinde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler Türkiye’nin jeopolitik
öneminin artmasına katkı yapmaz?
A) Balkanlarda B) Kafkasya’da C) Orta Doğu’da D) Güney Afrika’da

7. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortalama insan ömrü daha düşüktür?
A) Uganda B) İtalya C) Kanada D) Japonya

8. Almanya ekonomisinde tarım faaliyetlerinin geri planda kalmasının sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İkliminin tarıma uygun olmaması B) Sanayi sektörünün getirisinin daha yüksek olması
C) Tarımda çalışan kişi sayısının az olması D) Tarım alanlarının yetersiz olması

9. Kyoto Protokolü’nün temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kentsel sorunları gidermek B) Nesli tükenen canlıları korumak
C) Sulak alanların daralmasını engellemek D) Atmosfere salınan sera gazlarının miktarını düşürmek

10. Batı Trakya sorunu Türkiye ile hangi komşu ülke arasında yaşanmaktadır?
A) İran B) Irak C) Yunanistan D) Ermenistan

11. Aşağıda eşleştirilen ülkelerin hangileri arasında siyasi veya askeri bir sorun yoktur?
A) Almanya – İtalya B) Mısır – İsrail C) Irak – ABD D) İsrail – Lübnan

12. Toprağın önemi aşağıdaki ifadelerin hangisinde daha iyi vurgulanmıştır?
A) Yeraltı sularını saklayan depodur. C) Yapı ve konutların inşa malzemesini sağlar.
B) Çevresel atıkları filtre ederek ayrıştırır. D) Canlıların barınma ve beslenmesini sağlayan kaynaktır.

13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin kuruyup ortadan kalkan göllerinden biridir?
A) Tuz Gölü B) Amik Gölü C) Çıldır Gölü D) Manyas Gölü

14. Rusya Federasyonu ekonomisinin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
A) Tarım B) Turizm C) Ormancılık D) Petrol ve doğal gaz

15. Aşağıdakilerden hangisi doğada daha kısa sürede yok olur?
A) Pil B) Kâğıt C) Cam D) Mineral yağlar

16. Aşağıdaki yerlerden hangisi sürekli su sıkıntısı yaşamaktadır?
A) Kafkas ülkeleri B) Balkan ülkeleri C) Orta Doğu ülkeleri D) Kuzey Avrupa ülkeleri

17. Aşağıdakilerden hangisi sel felaketlerinden korunmayı sağlamaz?
A) Bitki örtüsünü tahrip etmek B) İnsanları sel konusunda eğitmek
C) Meteorolojik ihbarları dikkate almak D) Su havzalarına imarı yasaklamak

18. Günümüzde ülkeler arasında su kaynaklarının paylaşımının daha çok önem kazanmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Nüfus artışının B) İklim değişikliklerinin
C) Petrol tüketiminin artmasının D) Su havzalarının daralmasının

19. I- Yıllık tüketilen elektrik miktarı II- Ülke topraklarının yüzölçümü
III- Kişi başına tüketilen tatlı su miktarı IV- Doktor başına düşen hasta sayısı
Yukarıda verilenlerden hangileri bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir?
A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I – IV D) II – III

20. Sultan Sazlığı hangi ilimizin sınırları içinde yer almaktadır?
A) Sivas B) Kayseri C) Edirne D) Muş

1. B
2. A
3. D
4. C
5. A
6. D
7. A
8. B
9. D
10. C
11. A
12. D
13. B
14. D
15. B
16. C
17. A
18. C
19. C
20. B

Bir önceki yazımız olan Coğrafya 20 Soru ve Cevap ile Kendinizi Test Edin başlıklı makalemizde coğrafya 20 soru, coğrafya soru cevap ve coğrafya test hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın