50 KPSS Tarih Kodlaması – Ders Notu

I.İnönü SavaŞından sonra olan olaylar: 
MİLAT 
M oskova AntlaŞması
İ stiklal MarŞının Kabulü
L ondra Konferansı
A fganistanla Dostluk AntlaŞması
T eŞkilat-ı Esasiye Kanunu

Terakkiperver Halk Fırkasında Yer Alan KiŞiler:
KARAR 

K azım Karabekir
A dnan Adıvar
R auf Orbay
A li Fuat Cebesoy
R efet Bele

Misakı Milli Kararları:
KABSAR 

K apitülasyonlar
A zınlıklar
B oğazlar
S ınırlar
A raplar
R eferandum 6

Sadabat Paktına Katılan Ülkeler:
A.İ.I.T
( Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ) 

A fganistan
İ ran
I rak
T ürkiye

Balkan Antantına Katılan Ülkeler:
TAYYAR 

T ürkiye
A
Y unanistan
Y ugoslavya
A
R omanya

I.Balkan SavaŞına Katılan Ülkeler:
BÜYÜSEK 

B ulgaristan
Ü
Y unanistan
Ü
S ırbistan
E
K aradağ 9

Lozan’da TBMM’nin istediği gibi sonuçlanmayan konular:
MUHABİR 

M usul
U
H atay
A
B oğazlar
İ
R um Patrikhanesi-İstanbul

Lozan’da Mustafa Kemal’in asla taviz verilmesini istemediği konular:
KEM 

K apitülasyonlar
E rmenilere toprak verilmesi
M isak-ı Milli sınırları

Lozan’da sorun olan maddeler:
DAYANBE 

D ıŞ Borçlar
A
Y abancı Okullar
A
N üfus Mübadelesi
B oğazlar
E ge Adaları

Lozan’da çözülen meseleler:
ASKİ 

A zınlıklar
S avaŞ Tazminatı
K apitülasyonlar
İ stanbulun Durumu

Lozan’daki Garantör Devletler:
FİJİ 

F ransa
İ ngiltere
J aponya
İ talya

Mustafa Kemal’in I. Dünya SavaŞında SavaŞtığı Cepheler:
SAÇAK 

S uriye-Filistin Cephesi
A
Ç anakale Cephesi
A
K afkas Cephesi

Mustafa Kemal’in Çanakkale’de SavaŞtığı Yerler:
CAKAS 

C onkbayırı
A nafartalar
K ireçtepe
A rıburnu
S eddülbahir

Doğu Sınırımızın Çizildiği AntlaŞmalar:
GMK
( Gazi Mustafa Kemal ) 

G ümrü AntlaŞması
M oskova AntlaŞması
K ars AntlaŞması

Mondros’ta KarıŞıklık Çıkması Durumunda İŞgal edilecek Yerler (Vilayet-i Sitte):
BİDAHASEV 

B itlis
İ
D iyarbakır
A
H arput ( Elazığ )
A
S ivas
E rzurum
V an

Erzurum Kongresine Katılan İller:
BESTVAN 

B itlis
E rzurum
S ivas
T rabzon
V an

Sevr AntlaŞmasının İlgili Olduğu Maddeler:
EESSAA
(2E-2S-2A) 

E konomik Yaptırımlar
E sirler
S iyasi Yaptırımlar
S ınırlar
A skeri Yaptırımlar
A zınlıklar

I.Dünya SavaŞı Sonrasında Yapılan AntlaŞmalar:
SANATI SEV 

S aint Jermen – Avusturya
A
N öyyi – Bulgaristan
A
T rianon – Macaristan
I
S evr – Osmanlı Devleti
E
V ersay – Almanya

Berlin AntlaŞmasıyla Bağımsız Olan Ülkeler:
SAKAR 

S ırbistan
A
K aradağ
A
R omanya

Berlin AntlaŞmasıyla Rusya’ya Verilen Yerler:
BAK 

B atum
A rdaham
K ars

Dünya SavaŞına Katılan Devletler:
JİBAR X ARİF 

J aponya A BD
İ tayla R usya
B ulgaristan X İ ngiltere
A lmanya F ransa
R omanya

Milli Mücadele Yanlısı Basın:
HAYATİ ABİ 

H akimiyeti Milliye
A lbayrak
Y enigün
A çıkgöz
T asviri Efkâr
İ rade-i Milliye
A nadolu Ajansı
B ayrak
İ stikbal

Milli Mücadele Yanlısı Olmayan Basın:
PATİKA 

P eyami Sabah
A ydede
T ürkçe
İ rsat
K ıyam
A lemdar

Kadınların Siyasi Hak Sırası:
BMV 

B elediye Seçimlerine Katılma
M uhtarlık Seçimlerine Katılma
V ekil Seçilme (Milletvekili)

Erzurum Kongresine Katılmayan İller:
DEM 

D iyarbakır
E lazığ
M uŞ

Anadolu’da I.Dönem Beyliklerin Kuruldukları Yerler:
SE-ME-AH-DS 

S altuklular – E rzurum
M engücekler – E rzincan
A rtuklular – H asankeyf
D aniŞmentliler – S ivas, Tokat

Anadolu Selçuklu Devletine Başkentlik Yapan şehirler:
KİN 

K ayseri
İ znik
N iğde

Orta Asya’da Boyları Birbirinden Ayıran 3 İey:
DOS 

D amga
O ngun
S avaŞ Narası

Konya’daki Tarihi Eserler:
KASİS 

K aratay Medresesi
A laaddin Camii
S ırçalı Medrese
İ nce Minareli Medrese
S ultan Han

Dünden Bugüne Kullandığımız Takvimler:
12-HACERİM 

12 Hayvanlı Türk Takvimi
H icri Takvim
A
C elali Takvim
E
R umi Takvim
İ
M iladi Takvim

Türklerin Kullandığı Alfabeler:
GUSKAL 

G öktürk Alfabesi
U ygur Alfabesi
S ogd Alfabesi
K ril Alfabesi
A rap Alfabesi
L atin Alfabesi

Mısırda Kurulan Türk-İslam Devletleri:
TEMA 

T olunoğulları
E yyubiler
M emlükler
A kŞitler

Osmanlıya BaŞkentlik YapmıŞ İehirler:
BESİİ 

B ursa
E dirne
S öğüt
İ znik
İ stanbul

Osmanlı Duraklama Dönemi Siyasi İliŞkileri:
VARİL 

V enedik
A vusturya
R usya
İ ran
L ehistan

I.MeŞrutiyet Aydınları:
ZAMAN 

Z iya PaŞa
A hmet Mithat
M ustafa Fazıl PaŞa
A li Suavi
N amık Kemal

Mahmut Dönemi Askeri Alanda Yapılan Islahatlar:
SEVDAM 

S ekban-ı Cedid
E Şkinci Ocağı
V aka-i Hayriye
D aruŞŞura-ı Askeriye
A sakir-i Mansure-i Muhammediye
M ızıka-i Humayun

Osmanlı’da Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletler:
MUHABETTE CAY 

M usul
U
H abeŞ
A
B ağdat
B osna
E
T rablusgarp
T unus
E
C ezayir
A
Y emen

III. Selim’in Dönemi:
İNSİYLAF 

İ rad-ı Cedid
N izam-ı Cedid
S ürekli Elçilikler
İ lk Devlet Matbaası
Y erli Malı Özendirildi
L ayihalar hazırlattı
A kka kalesinde Napolyon’u yendi
F ransızca devletin resmi yabancı dili oldu

 

Lale Devri DeğiŞim GiriŞimleri:
İÇİÇE ÇİM 

İ tfaiye Örgütü Kuruldu
Ç ini, dokuma, kağıt imalathanesi
İ lk kitaplar basıldı
Ç eviri hareketleri
E
Ç içek aŞısı uygulandı
İ
M atbaa alınır (İbrahim Müteferika)

Abdülmecid Dönemi Islahatları:
TIBİDOMİ 

T anzimat Fermanı
I salahat Fermanı
B ank-ı Der Saadet
İ lk dıŞ borç
D emiryolu yapımı
O smanlı Bankası
M aarif Nezareti
İ lk kağıt para (Kaime)

Abdülaziz Dönemi Islahatları:
DEMEDİYİM 

D anıŞtay
E
M erkez Bankası
E
D evlet iflas ettiğini açıklar(1875)
İ
Y argıtay
İ
M ecelle

II: Abdülhamit Dönemi Islahatları:
I.II. KADEMESİNDE 

I. MeŞrutiyet
II. MeŞrutiyet
K anun-i Esas-i
A
D uyun-u Umumiye
E
M ülkiye Mektebi
E
S anay-i Nefise Mektebi
İ
N
D arül Funun

Tanzimat Fermanının Getirdiği Esaslar:
GEMİCİ VE HASKİ 

G elirine göre vergi
E
M al edinme hakkı
İ
C an ve mal güvenliği
İ
V atandaŞlık esası
E
H ukuk üstünlüğü
A çık yargılama hakkı
S uçun kiŞiselliği
K anun önünde eŞitlik

Mahmut Dönemi Islahatları:
SOYADI MUHAMMET NAMI TİPİTİP 

S ekban-ı Cedid
Y eniçeri ocağı kaldırıldı
A sakir-i Mansure-i Muhammediye
D ivan-ı Humayun kaldırıldı
M emurlar maaŞa bağlandı
H eyeti Vükele
M üsadere kaldırıldı
M uhtarlıklar kuruldu
T ımar sistemi kaldırıldı
N üfus-Emlak sayımı yapıldı
M eclis-i Vala(Yüksek mahkeme)
T ercüme Odaları
İ lköğretim zorunlu (İstanbul)
P osta örgütü kuruldu
T akvim-i Vekai (İlk resmi gazete)
İ lk rüŞtiye mektebi
P asaport uygulaması yapıldı.

Islahat Fermanının Esasları:
MECİDİYEDİM 

M üslüman-Gayrimüslim eŞit
E
C izye kaldırıldı
İ
D in-Mezhep hakları
İ
Y erel düzeyde temsil
E
D insel kurullarda halkın yer alması
İ
M illet örgütlenmesinin düzenlenmesi

Islahatların Özellikleri:
17.Yüzyıl: DAM 

D isiplin
A sayiŞ
M aliye
18.Yüzyıl: AKE 
A skerlik
K ültür
E ğitim
19.Yüzyıl: HAYEK 
H ukuk
A skerlik
Y önetim
E ğitim
K ültür

I.Mahmut Dönemi Islahatları:
HAK 

H endesehane kuruldu
A vrupa ordu düzeni(Bölük,Tabur,Alay)
K ont Dö Bunneval(Humbaracı Ocağı)

I.Abdülhamit Dönemi Islahatları:
UKİ 

U lufe alım-satımı yasaklandı
K ara mühendishanesi(Berri Humayun)
İ stihkam okulu açılır

III.Mustafa Dönemi Islahatları:
SEYDİ 

S ürat Topçuları Ocağı kurulur
E shamı Tahvilat Senetleri
Y abancı Uzman (Baron Dö Tot)
D eniz Mühendishanesi (Bahri Humayun)
İ ç Borçlanma

Berlin AntlaŞmasıyla Rusya’ya Verilen Yerler:
KAB 

K ars
A rdahan
B atum

 

Bir önceki yazımız olan Kavimler Göçü Nedir? Nedenleri Nelerdir? başlıklı makalemizde kavimler göçü, nedenleri ve nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın